THIẾT BỊ ĐIỆN

thông tin liên hệ
Ms. Huệ
Tp. Kinh doanh
0978 78 68 95 - 04 3953 3256

Ms. Hương
NV. Kinh doanh
0982 49 36 88 - 04 3953 3256

Cầu dao

Cầu dao phụ tải 24kV - 35kV hộp dập khí sứ Polime
Cầu dao phụ tải 24kV - 35kV hộp dập khí sứ Polime
Cầu dao phụ tải 24kV -25kV chém ngang
Cầu dao phụ tải 24kV -25kV chém ngang
Cầu dao phụ tải 24kv - 35kv trong nhà liền chì
Cầu dao phụ tải 24kv - 35kv trong nhà liền chì
Cầu dao phụ tải 24kv -35kv chém đứng
Cầu dao phụ tải 24kv -35kv chém đứng
Cầu dao cách ly 24kV, 35kV chém đứng
Cầu dao cách ly 24kV, 35kV chém đứng
Cầu dao cách ly 24kV, 35kV CNNT
Cầu dao cách ly 24kV, 35kV CNNT
Cầu dao phụ tải 24kV - 35kV trong nhà liền cầu chì
Cầu dao phụ tải 24kV - 35kV trong nhà liền cầu chì
Cầu dao cách ly 24kV - 35kV trong nhà
Cầu dao cách ly 24kV - 35kV trong nhà
Cầu dao phụ tải 24kV - 35kV trong nhà
Cầu dao phụ tải 24kV - 35kV trong nhà
Cầu dao phụ tải 24kV - 35kV hộp dầu gốm
Cầu dao phụ tải 24kV - 35kV hộp dầu gốm
Cầu dao phụ tải 24kV - 35kV hộp khí gốm
Cầu dao phụ tải 24kV - 35kV hộp khí gốm